nourtv.net
محکومیت موج تازه سرکوب روزنامه نگاران در ایران | شبکه جهانی نور
به دنبال موج تازه سرکوب روزنامه نگاران در ایران، گزارشگران بدون مرز این موج سرکوب را محکوم کرد. پیش تر نیز در ایران به دنبال تحرکات سیاسی، اجتماعی و مطالبات عمومی مردم با سرکوب مواجه شده بود که در این بین روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل و وابسته فشار زیادی را متحمل شده اند. حتی …