nlichurch.org
راه‌ها و شرایط رسیدن به هدف یک مسیحی
شما بعنوان فرزندان خدا، برای رسیدن به هدف نهایی خود چه قدمهایی را بر‌می‌دارید؟ از کجا باید شروع کرد؟