nlichurch.org
راه و راستی و حیات
آیا شما هم بر این باورید که به اندازه انسان‌های روی زمین راه برای رسیدن به خدا وجود دارد؟