nlichurch.org
خط پایان – به یاد شادروان استیفن موخوف
اگر بخواهید زندگی خود را در یک جمله خلاصه کنید، چه می‌نویسید؟ برای اینکه پایان نیکویی داشته باشید، چه باید بکنید؟