nlichurch.org
فرزند نه غلام
آیا هنوز خود را بنده می‌دانید و یا فرزندی را با گوشت و پوست خود تجربه کرده‌اید؟