nlichurch.org
بازگشت ثانوی عیسی مسیح
آیا می‌دانید چرا بازگشت مسیح برای ایمانداران بسیار مهم است؟ و این بازگشت چه خصوصیاتی خواهد داشت؟