nlichurch.org
پارسایی برتر و مسیحیان فریسی
آیا می‌دانید کدام دسته از مسیحیان پادشاهی خدا را نخواهند دید؟