nlichurch.org
مددکاری
شما تا چه حد به یاری همسایگان خود می‌شتابید؟ تا چه اندازه به جامعهٔ اطراف خود کمک می‌کنید؟ آیا از نیازمندان حمایت می‌کنید؟