nlichurch.org
خداوند برای شما خواهد جنگید، شما فقط آرام باشید
آیا می‌دانید خدا برای شما نقشه‌ای دارد و به شما فکر می‌کند؟ آیا می‌دانید او شما را به نام می‌شناسد؟