nlichurch.org
سه سمبل و مظهر مهم روح القدس در پنطیکاست
آیا می‌دانید کتاب مقدس آمدن روح‌القدس را در عید پنطیکاست به چه چیزهایی تشبیه کرده است؟