nlichurch.org
طریق های رسیدن به شناخت خدا
شما با صمیمی‌ترین دوست خود چه نوع رابطه ای دارید؟ از چه طرقی می‌توانیم به شناخت درستی از او دسترسی داشته باشید؟