nlichurch.org
لذت حضور خدا
شادی شما در چه چیزی است؟ گنجتان چیست؟ با چه چیز زندگی خود را عطرآگین ساخته‌اید؟