nlichurch.org
در پی عیسی – انجیل یوحنا – اگر مرا می‌شناختید
برای در پی عیسی بودن به چه چیزی نیاز است؟ انجیل یوحنا چکونه می‌تواند ما را در این امر یاری رساند؟