nlichurch.org
وعده​‌های نیکوتر
خدا از طریق خون مسیح با ما عهد جدیدی را بست و وعده‌های نیکویی را به ما داده است