nlichurch.org
کلیسایی که خدا در بشارت از آن استفاده می کند
آیا می‌دانید کلیسایی که خدا در بشارت از آن استفاده می کند، دارای چه نوع خصوصیاتی است؟