nlichurch.org
تغییر و تحول روح‌القدس
آیا می‌دانید بزرگترین معجزۀ روح‌القدس چیست؟ و او چه تغییراتی را می‌تواند در ما ایجاد کند؟