nlichurch.org
امید مسیحی
آیا در این روزگاری که آدمیان ساعتهایشان را در درد و رنج سپری می‌کنند، امید مسیح از زندگی شما دیده می‌شود؟