nlichurch.org
خارهای تیز زندگی
آیا درد و رنج‌هایی در زندگی شما هست که دلیل و علت آن را نمی‌دانید؟