nlichurch.org
دوری از فریب و برخورداری از سلامتی
وضعیت زندگی شما امروز چگونه است؟ آیا درون و بیرون زندگیتان یکی است؟ آیا اگر خدا به زندگی شما نگاه کند خجل نخواهید شد؟