nlichurch.org
در پی عیسی – خدای ما حاکم است – اگر مرا می‌شناختید (۳)
خدای شما چقدر بزرگ است؟ او چه نقشی در زندگی شما دارد؟