nlichurch.org
شناخت عمیق و جدید خداوند
آیا می‌دانید چرا شناخت خدا اهمیت دارد؟ و مفاهیم شناخت خدا چه هست و چه نیست؟