nlichurch.org
راستی و دروغ
آیا ارزش خود را در مسیح می‌دانید؟ آیا از روح و جان خود در برابر وسوسه‌های شریر محافظت می‌کنید؟