nlichurch.org
شناخت عمیق و جدید خداوند ۲
مفاهیم شناخت خدا چه هست و چه نیست؟ وعده عیسی مسیح به عاشقان و مطیعان احکام او چیست؟