nlichurch.org
بحران بزرگ داود و همراهانش
آیا شما برای رفع نیازهای زندگی خود و مشکلاتتان با نگرانی های مالی روبرو هستید؟ آیا شما گرفتار مشکلات ، اسارت ها و درگیریهای خانوادگی هستید؟