nlichurch.org
دیدگاه و نگرش خدای عاشق نسبت به فرزندان محبوب خودش (۳)
آیا می‌دانید هدیهٔ خدای عاشق برای فرزندانش چیست؟ و خصوصیات این هدیه چه چیزهایی می‌باشند؟