nlichurch.org
شهادت دو طرفۀ
 قیام مسیح
رستاخیز مسیح از مردگان چه تاثیری را در زندگی ما دارد؟ آیا این تاثیرات در زندگی ما دیده می‌شود؟