nlichurch.org
۱۰ سئوال مهم برای شبانان و خادمان خدا
اول سموئیل ۲: ۲۶ و آن پسر، سموئیل، نمو می‌یافت و هم نزدخداوند و هم نزد مردمان پسندیده می‌شد. لوقا ۲: ۵۲ در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، شَمعون نام، در اورشلیم می‌زیست که در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح‌القدس بر او قرار داشت. و عیسی در قامت و حکمت، و در محبوبیت [...]