nlichurch.org
آزادی از اسارت‌ها
دعای واقعی به معنای وارد شدن به حضور رهایی بخش و آزاد کننده خداوند از تمام گناهان و بارهای سنگین زندگی است مفهوم آزادی: تسلط و حاکمیت بر اسارت و بندهای گناهان و بارهای سنگین زندگی چرا باید از اسارتهایمان آزاد شویم؟ —خدای پدر به عنوان خدای آزادیخواه مایل به رهایی ما از اسارتهایمان می‌باشد [...]