nlichurch.org
تفتیش و بازنگری درون خود در راه رسیدن به پنطیکاستی حقیقی
برای ملاقات واقعی با خدای زنده و پر شدن از روح‌القدس در عید پنطیکاست ابتدا باید در روابط خود تفتیش کنیم! این تفتیش در سه جنبه صورت خواهد گرفت: رابطه با خدا رابطه با خودمان رابطه با دیگران برای اینکه این تفتیش معنادار باشد بهتر است در هر مرحله سئوالاتی را از خودمان بپرسیم تا [...]