nikanmehr.com
چند کاربر می توانند به طور همزمان با سیستم کار کنند؟ در حقیقت هر چند کاربر که شما بخواهید!
چند کاربر می توانند به طور همزمان با سیستم کار کنند؟ هر چقدر که شما بخواهید! محدودیتی در این زمینه برای نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان وجود ندارد.