nikanmehr.com
در یک سیستم حسابداری و مالی گزارشات پخش مویرگی تعریف شده ای وجود دارد
آشنایی مدیران صنعت پخش با این گزارشات مالی و همچنین توان تجزیه و تحلیل آنهامی تواند اثر چشمگیری در افزایش کارایی ایشان داشته باشد