nikanmehr.com
مدیریت انبار در شرکت، انواع انبار ها و تفاوت های آنها، قابلیت های مورد نیاز سیستم انبارداری
مدیریت انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودي هاي انبار آنها انباشته شده است..