nikanmehr.com
یکی از روشهای پخش مویرگی ، روش فروش در محل مشتری را فروش گرم میباشد.
پخش سرد نوعي از پخش مويرگي است که در آن ابتدا ويزيتور عمل ويزيت یا سفارش گیری را انجام مي دهد سپس جنس سفارش داده شده براي سفارش دهنده ارسال مي گردد