nikanmehr.com
راس گیری در سیستم های مالی و حسابداری برای تخمین سطح ریسک پذیری مالی لازم است
برای این که سطح ریسک پذیری مالی را بدانیم، لازم است که در کنار موجودی نقدی، معادل چک هایی را که هنوز نقد نشده اند را هم تخمین بزنیم.