nikanmehr.com
حسابداری بعنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های مالی را دریافت و آنها را به نظم در می آورد
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری انجام می گیرد ..