nikanmehr.com
انواع چک ، بررسی انواع چک و مشخصات و ممیزات آنها در معاملات روزمره و یا بین بانکی
انواع چک ، چک تضمین شده به تقاضای صاحب حساب منحصراً از طرف بانک به تعهد و تضمین آن در وجه شخص معین و یا به حواله کرد درتمام شعب بانکها قابل وصول می باشد