nikanmehr.com
فرمی است موقت و ارزش آن تا زمان صدور رسید قطعی انبار میباشد
درزیر به چند نمونه از اسناد مهم انبار پرداخته و اطلاعات تکمیلی و نحوه استفاده از آنها در روش اجرایی انبار و روش اجرایی خرید در ادامه بحث توضیح داده شده است.