niboca.org
Parshas Vaera
Torah: Exodus 6:2 - 9:35 Haftarah: Ezekiel 28:25 - 29:21 http://hebcal.com/s/vaera