news.grida.no
Marin forsøpling – Globalt problem: Internasjonale tiltak og lokale løsninger - GRID-Arendal Articles
Hold Norge Rent og GRID-Arendal ønsker velkommen til politisk debatt om nasjonale og internasjonale løsninger i arbeidet mot marin forsøpling. Flere og flere har fått øynene opp for marin forsøpling som en av vår tids største og hurtigst voksende miljøutfordringer. Aldri før har engasjementet i befolkningen vært større. I september er det stortingsvalg. Vi utfordrer politikerne på hvordan de vil følge opp det folkelige engasjementet. Hvilke løsninger presenterer de politiske partiene i sine partiprogram, og hvordan vil de løse en av vår tids største miljøutfordringer? Internasjonalt samarbeid vil være avgjørende for å redusere omfanget av marin forsøpling. Dagens regelverk vedrørende marin forsøpling er i beste tilfelle frivillige regionale avtaler. Videre mangler mange utviklingsland kapasitet og infrastruktur til å imøtekomme problemet, ikke minst med tanke på god avfallshåndtering. Kunnskapsbaserte løsninger på tvers av landegrenser er nødvendig, samt å få satt søkelys på de største kildene og de mest berørte regionene. Hvordan kan Norge bidra til integrering av miljøvern og utviklingspolitikk - og ikke minst bidra til at utviklingslandene er inkludert i internasjonale fora? Hvordan bør innsats fordeles mellom opprydding og forebygging?