negba.org
מרכז למידה
מרכז הלמידה שם למטרה לקדם את הילדים בתחומי דעת שונים וכן להביא כל ילד להאמין ביכולתו להגיע להישגים ולמיצוי שיקנו לו ביטחון עצמי, ויכינו אותו לחיים.…