naslebartar.co
تلفن سانترال مخصوص بانک -تلکام سنتر
تلفن سانترال مخصوص بانک -بانک ها از جمله ی مراکزی می باشند که برای پیشبرد کارها و فعالیت های خود به خوبی نیاز به برقراری ارتباط های مستمر با یکدیگر می باشند