nasimword.ir
نقد و بررسی فصل دوم American Gods: خدای بزرگ، این سریال خسته کننده شده! - Nasim Word
فصل دوم American Gods «خدایان آمریکایی» با مقدار کافی بامزگی آغاز می شود، آن هم درون استعاره‌ای جالب برای فصل دوم American Gods: خانه‌ی روی صخره، مکانی مناسب توریست‌ها ساخته شده توسط الکس جوردن (Alex Jordan) در ویسکانسین، هزارتویی گسترده که معمار کمی دیوانه‌اش آن را از جذابیت های پرزرق و برق و ذره هایی درخشان از …