namakiranian.com
گنبد های نمکی
گنبد های نمکی در هر لیتر از آب دریاها به طور میانگین ۳۵ گرم از انواع یون ها وجود دارد که از این مقدار ۲۷ گرم مربوط به نمک است و از آنجا که آبهای دریاهای عمیق نمی توانند نمک زیادی در خود نگه دارند و وقتی غلظت نمک در این آبها بالا می رود این