namakiranian.com
سنگ نمک
سنگ نمک تحقیقات علمی بسیاری توسط دانشمندان در رابطه با سنگ نمک انجام شده بعضی از این تحقیقات برای مصرف نمک و برخی در رابطه با انرژی های نهفته شده در سنگ نمک است تحقیقات نشان می دهد نمک به عنوان یکی از منابع طبیعی تولید کننده یون ( ذرات باردار ) شناخته می شود وقتی