myvanvo.com
2 ngày ở Malacca làm gì?
Vậy có 2 ngày ở Malacca thì làm gì? Dĩ nhiên đi dạo, check-in hết 6 điểm phải đi như liệt kê sau đây, ăn uống ngủ nghỉ chứ làm gì nữa.