myplaypost.com
[Stardew Valley] ยืนส่อง update อาคารใหม่
เนื่องจาก update patch 1.1 เป็นทางการแล้ว หลายคนก็คงสนใจกลับมาทำไร่ทำสวน แม้แต่การอยากลองทำสวนมือใหม่ด้วยเช่นกัน ในครั้งก่อนได้กล่าวถึงแผนที่ใหม่ๆกันแล้ว คราวนี้หมานิมก็ขอหยิบของเล็กๆอย่างอาคารใหม่ที่เพิ่มเติมมาซักหน่อย ก่อนอื่นว่ากันด้วยอาการที่หลายคนเคยถามถึงมานาน .... เป็นพี่จอร์นชาวไร่ ทำไมโม่แป้งเองไม่ได้ฟระเฮ้ย! ใน update ครั้งนี้ก็เลยจัดมาให้ Mill หรือโรงสีสำหรับโม่งแป้งนั่นเอง การใช้งานก็ง่ายพอสมควร ด้วยการยัด Wheat ลงในช่องที่ระบุ หรือยัด Beets ลงไปก็ได้ จากนั้นรอเวลาผ่านไปหนึ่งคืน ก็จะได้ผลผลิตที่ต้องการแล้ว~ นั่นคือ 1 Wheat = 1