mycamtalks.com
آشیانه لک لک - مای کم تاکز
ترجمه ای از این نوشته به : موجود استدر سفراخیرمان به شهرمریوان در استان کردستان با آقای محمد سفرنگ (عضو افتخاری باشگاه پرنده نگری ایرانیان و فعال محیط زیست) دیداری مجدد داشتیم، یک روز صبح بعد از پرنده نگری در دو سوی دریاچه زریبا، با ایشان، به روستاهای پشت دریاچه زریبار رفتیم، در این روستاها …