mycamtalks.com
بازدید از باغ موزه مینیاتور
تابلو باغ موزه مینیاتور را هر روز در مسیر عبوری مشاهده می کردیم ولی هیچ دیدگاهی در مورد آنکه این ترکیب کلمات چه باید به ما ارایه بدهند، به ما نمی دادند