mozilla.org.il
בקשת סיוע בבדיקת גרסת טרום הפצה של Firefox המיועדת למחשבי לוח מבוססי Windows 8
גרסה זו של Firefox המציגה תמיכה במגע תוכננה כדי לוודא שלאנשים תתאפשר חוויית הגלישה הטובה ביותר על מחשב הלוח שלהם המבוסס על Windows 8…