mozilla.org.il
שוחרר Mozilla Thunderbird 3.1.15
עדכון זה מטפל במספר בעיות אבטחה שאותרו בשבועות האחרונים.